نظرسنجی از ارباب رجوع
[ برگشت به فرم ]

مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی

- لطفاً با پر نمودن فرم زیر مرکز را در ارائه خدمات شایسته یاری نمایید.
1 نام
2 نام خانوادگی
3 نام بخش
4 جنس و سن بیمار
5 نوع بیمه بیمار:
نوع بیمه بیمار
- لطفاً پاسخ خود را انتخاب نمائید:

 

6 نحوه دسترسی به واحد های مختلف بیمارستان ؟

 کاملا راضی
 راضی
 نظری ندارم
 ناراضی
 کاملا ناراضی
7 وجود راهنمائیها و اطلاعات لازم در بدو ورود به بیمارستان ؟
8 نحوه برخورد ورفتار پرسنل پذیرش ؟
9 وجود راهنمائیها و اطلاعات لازم در بدو ورود به بیمارستان ؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
10 نحوه برخورد ورفتار نگهبانان بیمارستان ؟
11 سرعت تشکیل پرونده توسط واحد پذیرش ؟