اطلاعات واحد سازمانی
XML Information: http://dentist.zums.ac.ir/info.xml.php
.
مرکز رشد فناوریهای دارویی
http://dentist.zums.ac.ir/links/zpti
عنوان فارسی واحد سازمانی
عنوان انگلیسی واحد سازمانی
تلفن تماس واحد سازمانی
دورنگار واحد سازمانی
پست الکترونیک واحد سازمانی
عنوان و نام مدیر واحد سازمانی
نشانی دبیرخانه به انگلیسی
نشانی دبیرخانه به فارسی
:: برگشت ::