PACS

 | تاریخ ارسال: 1399/6/24 | 

*قابل توجه همکارانی که خواستار دسترسی و مشاهده تصاویر خارج از مرکز میباشند *
(جهت دسترسی و مشاهده تصاویر از مرورگرهای firefoxو google chrome با ورژن بالا استقاده نمایید(

جهت دسترسی به سیستم لطفا روی لینک مورد نظر کلیک نمائید
لینک ۱ سیستم PACS جهت دسترسی و مشاهده تصاویر خارج از بیمارستان
لینک ۲ سیستم PACS جهت دسترسی و مشاهده تصاویر از داخل بیمارستان
معرفی سیستم بایگانی و انتقال تصاویر (Picture Archiving and Communication System (PACS ::
تصویربرداری از اندام ها وارگان های بدن درتشخیص بیماری به پزشکان کمک شایانی می کند تا درتصمیم گیری نوع درمان بیماران موفق عمل کنند. کیفیت تصویرگرفته شده ، تعداد تصاویر، ابعاد تصاویر، سرعت انتقال تصاویربرای پزشک معالج و نوع بایگانی تصاویر برای دسترسی سریع و مجدد، همه فاکتورهای مهمی هستند که در تصویربرداری پزشکی مدنظر بوده اند. با ظهورتجهیزات پزشکی دیجیتال و پیشرفته و نیزگرایش عرصه علوم پزشکی به جنبش نرم افزاری، همچنین لزوم تلاش بیمارستان ها به سوی یکپارچه‌سازی اطلاعات بهداشتی ودرمانی، دربیمارستان های کشورگام های اساسی دراستفاده ازفناوری اطلاعات برداشته شده است. بسیاری ازروش های تصویربرداری جدید ازجمله رادیوگرافی ، سونوگرافی و سی‌تی اسکن دیجیتالی شده اند. سیستم ارتباط وبایگانی پزشکی PACS ، ازپیشرفته ترین سیستم ها دراین عرصه به شمارمی رود.
بــرای اولـیــن بــار درســال ۱۹۸۲درکـنـفـرانـس تصویربرداری پزشکی (IEEE) ، سیستمی معرفی شد که امکان ذخیره، نمایش و انتقال تصاویر و اطــلاعـات دیگـر را انجـام مـی داد. ایـن سیستـم درهمان سال ازسوی انجمن رادیولوژی آمریکا تایید شد و درسال ۱۹۸۴نیز مورد توجه کنگره رادیولوژی اروپا(ECR)قرارگرفت که (PACS) ‌نـــــامـــیـــــده شـــــد.کـــلــمــــه PACS مــخــفــــف واژه Picture Archive and Communication System یــاسـیـسـتـم آرشـیـووانـتـقـال تـصـاویـر اسـت. ایـن سیستم شامل یک مجموعه نرم افزار تحت شبکه اســــت کــــه بــــه صـــورت کـلـــی، تـصـــاویـــر را از دستگاه‌های تصویربرداری با خروجی دیجیتال (مـانـنـد Ct اسـکـن،MRI،رادیـوگـرافـی دیـجـیتال) دریـافـت کـرده به این ترتیب می توان به هدف اتــومــاسـیــون بـخـش تـصـویـربـرداری یـا کـاهـش اسـتـفــاده ازفـیـلــم بـخــش تـصــویــربــرداری یـک بیمارستان و یا مرکز تصویربرداری نزدیک شد. هرسیستم از اجزای مختلفی تشکیل شده است که درون سیستم به یکدیگرمتصل شده‌اند و در مجموع سیستم PACS را تشکیل می دهند. جهت اتصال درون سیستمی ، خروجی ها و ورودی های اجزای مختلف آن سیستم می بایست از یک استاندارد تبعیت کنند. تنها در این صورت است که یک سیستم شکل گرفته و به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در یک مجموعه تصویربرداری ، شــامـل دستگـاه هـای تصـویـربـرداری ، دستگـاه‌هـای چـاپ فیلـم ونـرم افـزار PACS، استانداردی تحت عنوان DICOMحاکم است.
واژه DICOM ازعبارت Digital Imaging and Communication in Medicineاستخراج شـده اسـت.DICOM درواقـع اسـتـانـداردی درزمـیـنـه ارتـبـاط سـیـسـتـم هـا است که کلیه سیستم‌های تصویربرداری می بایست با آن همخوانی داشته باشند. فایل های تصویری DICOM ، علاوه بر اینکه دارای اطلاعات تصویری شامل اطلاعات سایز و ماتریس تصویر هستند، حاوی اطلاعات متنی بیمار و پزشکی است. اطلاعاتی ازقبیل نام ونام خانوادگی ، سن ، جنس ، حتی آدرس بیمار، همچنین اطلاعات کامل نوع دستگاه تصویربرداری و بسیاری اطلاعات دیگردر فایل تصویری بیمار ثبت می شود. کلیه سیستم هایی که در زمینه تصویربرداری فعالیت می کنند می بایست از این استاندارد تبعیت کنند. به عنوان نمونه، دستگاه های تصویربرداری جهت ارسال تصاویر به سیستم PACS، ازپروتکل DICOM Send، سیستم های PACS جهت دریافت تصویر از پروتکل DICOM Receive و پرینترها و تصویر برداری های لیزری که به دستگاه تصویربرداری متصل می شوند از پروتکل DICOM Print استفاده می کنند. نمونه کوچکی از یک شبکه اتـصـال دسـتـگـاه هـایـی کـه ازاسـتـاندارد DICOM تبعیت می کنند درشکل (۱) مشاهده می‌شود.
درسـیـسـتـم تـصـویـربـرداری آنـالـوگ مـشـکلات فراوانی وجود دارد که ازآن‌جمله مـی‌تـوان بـه مـواردی از قـبیل نارضایتی پزشکان و رادیولوژیست ها و نیز بیماران به خاطرکیفیت ، کمیت و نیاز به تکرار تصاویر اشاره کرد که باعث افزایش پرتوگیری بیماران می شود و از سوی دیگر مبالغ زیادی باید صرف هزینه حفظ و نگهداری فیلم ها شود. بنابراین هدف اصلی استفاده ازسیستم PACS، ارتقای بازده موثرکاری درکنار قابلیت‌های تشخیصی پزشکان است. با استفاده از این سیستم با یک تصویربرداری از اعضای بدن بیمار چندین تصویر از بعدهای مختلف و با کیفیت مناسب گرفته شده و در هارددیسک کامپیوتر ذخیره و بایگانی می شود. تصاویر در مانیتورهای باکیفیت مناسب در معرض دید متخصصان رادیولوژی قرار می گیرد تا گزارش مناسب و کاملی تهیه کند به صورت شبکه بندی است. PACS امکان انتقال تصویردیجیتال به هریک ازبخش های شبکه‌‌بندی شده بیمارستان یا خارج ازبیمارستان ازطریق شبکه منطقه گسترده (WAN) یا اینترنت ، دسترس مستقیم پزشک به تصاویر ذخیره شده و درنتیجه کاهش وابستگی پـزشـک بـه تکنسیـن، دستـرسـی هـم زمـان جـراحـان، پـزشکـان مـرجع و پرسنل بخش اورژانس را فراهم می سازد. ذخیره تصویردیجیتال می تواند به برطرف شدن مشکلات مرتبط با ذخیره فیلم ها نظیرگم شدن فیلم ها و برداشت مجدد، نیاز به نسخه برداری ازفیلم ها، حجـم زیـاد فیلـم وهـزینـه بـالای فیلـم نیـزکمک مـــی‌کـنـــد. در اغـلـــب مـــوارد PACS بــا سـیـسـتــم اطلاعات بیمارستان (HIS) و سیستم اطلاعات رادیـولـوژی (RIS) در تمـاس اسـت تـا بـرقراری ارتبـاط بیـن تصـاویـر، انتقـال و دریافت آن ها و همچنین دریافت اطلاعات بیمار از مناطق دور را تـسـهـیــل مــی کنـد. همکـاری ایـن سیستـم هـا می‌تواند ارتباطات بین بخش ها را بهبود بخشد و در نـهایت ، موجب بهبود و کارایی وکیفیت مراقبت ازبیماردربیمارستان شود.

دفعات مشاهده: 2669 بار   |   دفعات چاپ: 122 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر